Facturen via Netpoint Factoring

Voor de facturering maken wij gebruik van factoring. Uw nota wordt door Netpoint Factoring BV allereerst aan uw zorgverzekeraar aangeboden. Indien niet het hele bedrag vergoed wordt krijgt u alleen voor het niet vergoede deel een nota. U dient deze binnen de betalingstermijn van 30 dagen aan Netpoint te betalen.

Voor al uw vragen over uw nota heeft Netpoint Factoring BV een speciale website ontworpen: www.uwdeclaratie.nl. Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht met vragen over uw ontvangen declaraties. Tevens kunt u hier een historisch overzicht van de declaraties dan wel een nieuw origineel opvragen. Op deze website vindt u ook meer informatie over Netpoint Factoring én alvast de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Voor bijzondere vragen of persoonlijk contact kunt u Netpoint op werkdagen van:
9:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 telefonisch bereiken op nummer: 0900-6876468 (€ 1,- per gesprek + uw gebruikelijke telefoonkosten). De medewerkers zijn graag bereid u verder te helpen.

Netpoint betalingsvoorwaarden

1. De Netpoint betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door hetzij een natuurlijk persoon hetzij een rechtspersoon, verder te noemen zorgverlener, die zijn/haar vorderingen op debiteuren overdraagt (cedeert) of verpandt aan Netpoint Factoring B.V.

2. De in rekening gebrachte bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de normale uitoefening van het beroep ten behoeve van de debiteur, zijn direct opeisbaar.

3. De debiteur dient het volledige declaratiebedrag binnen 30 dagen na declaratiedatum te voldoen. Is het verschuldigde niet binnen deze termijn voldaan dan is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Netpoint, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Netpoint is in dit geval gerechtigd om derden (gerechtsdeurwaarders en/of incassobureaus) in te schakelen om de declaratie te innen.

4. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

5. In het geval Netpoint de debiteur, na een eerste herinnering, nogmaals moet aanmanen, is Netpoint
gerechtigd € 10,- ter zake administratiekosten in rekening te brengen.

6. Zorgverlener is gerechtigd om bij betalingsachterstand verdere behandeling op te schorten. Zorgverlener kan in die gevallen verlangen de behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten, een en ander ter beoordeling van zorgverlener.

7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Breda onder nummer 25/2008.

Contact

Match tandartsen
Stellingmolen 14
2906 SH Capelle aan den IJssel

010 - 442 00 98
info@matchtandartsen.nl

Neem contact opInschrijven

(Telefonisch bereikbaar vanaf maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:30)